Descripció

S’aprèn a redactar el llibre de l’edifici i la planificació i gestió del manteniment segons els requeriments del CTE i la LOE.

A qui va adreçat
S’adreça a tècnics, projectistes i estudiants que vulguin conèixer l’ús i les prestacions d’aquestes eines informàtiques.

Temari

 1. Idioma del programa.
 2. Banc de preus de l’ITeC.
 3. Banc de preus de l’usuari.
 4. Base de dades de referència.
 5. Quadern de registre.
  • Dades inicials.
  • Fitxa tipològica.
  • Informació gràfica.
  • Registre d’incidències.
  • Registre d’operacions.
 6. Document d’especificacions tècniques.
  • Projecte de l’edifici.
  • Instruccions d’ús i manteniment.
  • Pla de manteniment.
  • Fitxa general del pla.
  • Descripció constructiva.
  • Importació d’operacions.
  • Manteniment preventiu.
  • Manteniment substitutiu.
  • Manteniment corrector.
  • Plec de condicions.
 7. Gestió.
  • Contractes.
  • Calendari costos previstos.
  • Calendari de costos contractats.
  • Consulta preventiu.
  • Consulta substitutiu.
  • Consulta corrector.
  • Estat de contractació.
  • Informes de gestió.
 8. Arxiu de documents.
  • Registre de documents.
  • Alta documentació.
 9. Impressió de documents.
 10. Exportació de documents.

Programa: DicPla

Durada: És el mateix alumne qui determina el ritme en què es desenvolupa el curs. La durada, però, no podrà excedir de 8 setmanes hàbils.
Import de la matrícula:

Clients amb contracte de manteniment: 160 € + IVA
Clients sense contracte de manteniment: 200 € + IVA