Descripció

Quota d’inscripció Import: 400€, l’import del Workshop (350 €) està exent d’IVA
Més informació

Cancel·lació de la inscripció
El canvi de nom de la persona inscrita es podrà fer fins 48 hores abans de l’inici de la jornada, només s’acceptaran les modificacions per correu electrònic, informant del canvi a la secretaria d’organització de la jornada activitats@itec.cat
Les cancel·lacions de la inscripción només s’acceptaran en circumstancies excepcionals.