LLICÈNCIA D’UTILITZACIÓ

* Només aplica en la compra d’algun mòdul del TCQ

PACTES

 • L’ITeC atorga al cessionari per mitjà del present document, el dret no exclusiu d’utilització del programa esmentat, d’acord amb el que disposa la Llei sobre propietat intel·lectual vigent al temps de contractar (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, o disposició que el substitueixi) i en el seu cas les disposicions corresponents en matèria de consumidors i usuaris (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, o disposició que el substitueixi).
 • Aquest dret, que és intransferible i inalienable, obliga el cessionari a utilitzar el programa a les seves dependències i per a la seva pròpia explotació, durant el període temporal contractat i amb un màxim d’usuaris simultanis segons el nombre de llicències contractat i recollit en la corresponent factura efectivament atesa.
 • El cessionari reconeix els drets de propietat intel·lectual i individual de l’ITeC sobre el programa de referència. Aquests drets protegeixen la marca ITeC, els programes, els manuals d’aplicació i les restants dades dels materials de suport.
 • Queda expressament prohibida qualsevol reproducció total o parcial del programa informàtic. Aquesta prohibició inclou la reproducció del manual de l’usuari i de qualsevol altra documentació que s’adjunti. Així mateix, queda prohibida qualsevol activitat mercantil susceptible de ser realitzada amb el programa.
 • L’ITeC es compromet a subministrar al cessionari els elements necessaris que li permetin utilitzar correctament el programa objecte del present contracte, concretament la versió estàndard del programa, el manual de l’usuari i el sistema de protecció.
 • L’ITeC respon davant del cessionari de l’originalitat del programa que subministra i li assegura la confidencialitat de tots els documents, sistemes i informacions que aquest posi a la seva disposició, tant per a les operacions de posada en marxa com per a les de manteniment i assistència.
 • S’estableix un període de garantia de 30 dies naturals a partir de la data de l’albarà de lliurament, a l’objecte del qual el cessionari pot verificar el sistema de protecció i el funcionament del programa servit, d’acord amb les especificacions tècniques i funcions contingudes en el manual de l’aplicació. Si el cessionari no ha notificat de forma fefaent a l’ITeC l’existència d’anomalies durant l’esmentat termini de 30 dies, es considerarà que està conforme en tots els aspectes amb el producte, renunciant, a partir de llavors, a qualsevol reclamació.
 • Són de total responsabilitat del cessionari els danys i perjudicis que pugui ocasionar a tercers per un mal ús, negligent o culpable, del programa cedit.
 • En concepte de remuneració per aquesta llicència d’ús, el cessionari satisfarà a l’ITeC la quantitat d’euros que es reflecteix a la factura emesa.
 • L’incompliment per part del cessionari de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest document faculta l’ITeC a la resolució unilateral de la llicència, sense més requisit que la comunicació escrita al cessionari d’aquesta decisió i sense que aquest pugui exigir cap indemnització.
 • Per a quantes divergències o controvèrsies es puguin produir en la interpretació i l’execució d’aquest contracte, els signants se sotmeten per a la solució del conflicte a la decisió d’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, amb renúncia expressa a exercitar qualsevol acció davant dels jutjats i tribunals de la jurisdicció ordinària.

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

PACTES

 • La signatura del present contracte dóna dret al cessionari que l’ITeC li subministri sense càrrec les revisions de les versions del programa cedit en el moment en què aquelles es produeixin.
 • L’ITeC assegura a l’altra part l’estricte secret professional de tots els documents, sistemes i informacions que el cessionari posi a la seva disposició per tal de desenvolupar els treballs de manteniment.
 • En concepte de remuneració el cessionari satisfarà a l’ITeC la quantitat que per a cada anualitat s’indiqui i que enguany es reflecteix a la factura corresponent.
  L’ITeC, amb una antelació de 30 dies, respecte a la fi del període contractat, informarà l’altra part de la remuneració que estipuli per a l’anualitat següent.
 • Aquest contracte tindrà vigència fins el 31 de desembre o final del periode de subscripció, i quedarà automàticament prorrogat per anualitats naturals sempre que qualsevol de les parts no manifesti la seva voluntat de rescindir-lo.
  No obstant el que s’indica en el pacte precedent, el present contracte quedarà automàticament resolt en el supòsit de fer-se efectiu el que preveu el pacte desè (10è) de la llicència d’utilització i en el cas que, transcorreguts dos mesos des del venciment de la factura corresponent, el cessionari no hagués satisfet els pagaments estipulats.
 • Per a quantes divergències o controvèrsies es puguin produir en la interpretació i l’execució d’aquest contracte, els signants se sotmeten per a la solució del conflicte a la decisió d’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, amb renúncia expressa a exercitar qualsevol acció davant dels jutjats i tribunals de la jurisdicció ordinària.

TERMES I CONDICIONS GENERALS

OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l’ús del lloc web itec.cat / itec.es, del qual l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) amb CIF G08546665 i domicili en Carrer Wellington, 19 n’és titular.

A través del nostre lloc web, l’ITeC proporciona informació sobre els nostres productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. Les persones que es vulguin beneficiar dels seus serveis han de comptar amb la condició de “Client”, la qual adquireixen completant el formulari de registre i seguint els passos que ITeC posteriorment comunica a través de correu electrònic. La condició de Client suposa l’adhesió a les Condicions d’Ús de la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al lloc web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no necessiten de registre (usuaris). En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.

L’ITeC declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi tant fora com dins d’aquestes pàgines que no gestionades directament pel seu webmaster, responent així únicament de la informació publicitada en el lloc web directament per l’ITeC. L’ITeC es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions en la informació continguda al seu lloc web o en la configuració i presentació d’aquest, així com suspendre temporalment l’accés al mateix. Atès que la informació continguda dins de les pàgines no procedeix en ocasions directament de l’ITeC, aquest no es responsabilitzarà de què la informació allí publicada es trobi actualitzada de forma immediata.

La política de Privacitat segons normativa vigente, la podeu trovar al seguent enllaç: Política de privacitat – ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya

A més, l’informa que:

 • La seva denominació social és Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.
 • El seu CIF és G08546665
 • El seu domicili social és al Carrer Wellington 19, 08018 Barcelona, ​​Espanya
 • La seva adreça de correu electrònic per a aquest lloc a Internet (www.itec.cat/www.itec.es) és: webmaster@itec.cat

Tots els continguts de les pàgines que componen el lloc web de l’ITeC estan protegits per les lleis de la propietat intel·lectual i industrial i pels drets d’autor. L’usuari en pot visualitzar la informació continguda i descarregar la de lliure accés i aquella altra que tingui contractada sempre que sigui per al seu ús personal i sense cap finalitat comercial i sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a una xarxa local.

L’ITeC no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari produït per l’accés a les pàgines que componen el lloc web de l’ITeC, ni de l’ocasionat com a conseqüència de la utilització o reproducció de la informació allà continguda.

La legislació aplicable al contingut reflectit dins el lloc web de l’ITeC serà l’espanyola, que se sotmetrà, al seu torn, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents de Barcelona, ​​Espanya.

COM COMPRAR

Comprar a la nostra botiga és molt senzill: simplement cal incorporar el producte a la cistella prement el botó COMPRAR. Un cop afegit es mostrarà un resum de la teva cistella. Per a qualsevol consulta només hauràs de visualitzar aquest contingut. Des de la cistella pots continuar comprant o bé confirmar la tramitació de la comanda.

Quan es tramita la comanda, totes les transaccions a partir d’aquest moment s’efectuen sota una connexió segura, la qual garanteix la confidencialitat de totes les dades.

Una pantalla sol·licitarà la clau d’usuari i la contrasenya. Si ja ets un client registrat, només hauràs d’introduir aquestes dues dades.

Si encara no ho ets, de client registrat, i vols registrar-te, ho pots fer des d’aquesta mateixa pantalla d’inici de sessió o a l’enllaç a identificar-situat a la zona superior de la pàgina, i obtenir un usuari i una contrasenya que et serviran per a les successives transaccions que realitzis al nostre web. Podràs adquirir productes i rebre informació sobre ofertes i promocions. En la teva fitxa de client quedaran registrades les teves dades personals, per la qual cosa no caldrà que tornis a emplenar-les en compres posteriors.

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les Condicions d’Ús i la confirmació del procés de compra, ITeC sempre enviarà un correu electrònic al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.

Si et resulta més còmode, també pots fer telefònicament la compra de quasi tots els nostres productes. Simplement, tria el que vulguis i truca al 93 309 34 04.

El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per tant, les operacions de venda s’entendran realitzades al domicili de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, carrer Wellington 19 08018 Barcelona.

Els productes oferts en aquest servei estan dirigits a consumidors finals en els termes i condicions previstos per la Llei de Comerç Minorista.

PREUS

Tots els preus dels productes que s’indiquen a través de la pàgina web no inclouen l’IVA i ni els altres impostos que poguessin correspondre.

Els preus podran ser revisats i modificats si les condicions ho requereixen en qualsevol moment.

COM PAGAR

Podràs pagar les compres amb els següents mitjans:
Es mostraran de automàticament les formes de pagament disponibles.

a) Pagament per PayPal
b) Targeta de crèdit o dèbit: Visa i MasterCard

Et garantim que cadascuna de les transaccions realitzades a itec.cat és 100% segura. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur. Itec.cat utilitza un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmets viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades de la teva targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda del Banc).

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD us demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la teva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

DEVOLUCIONS

El nostre departament postvenda podrà solucionar qualsevol problema amb els nostres productes o serveis, a través del qual intentem oferir una atenció ràpida i eficaç als nostres clients .El nostre correu és: comercial@itec.cat.